"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  
ประจำปีการศึกษา  2560   วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ประเภทวิชา/สาขา ภาคเรียนที่ 2/2560  (ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.ปกติ ระดับ ปวส. ทวิภาคี  
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 94 71 40 205 - - - 9 20 29 234
1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 81 47 22 150 - 23 23 10 - 10 183
รวม 175 118 62 355 - 23 23 19 20 39 417
2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2.1 สาขาวิชาการบัญชี 20 9 11 40 - - - 5 - 5 45
2.2 สาขาวิชาการตลาด 16 11 4 31 - 9 9 - - - 40
2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 24 11 63 - 15 15 11 - 11 89
รวม 64 44 26 134 - 24 24 16 - 16 174
รวมทั้งสิ้น 239 162 88 489 - 47 47 35 20 55 591

ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

- ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

- ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

2011 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates