"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   ตั้งอยู่เลยที่  143  หมู่ 5 
ตำบลแหลมฟ้าฝ่า  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  10290 
โทรศัพท์  0-2453-7847 โทรสาร 0-2819-5277  เว็บไซต์ http://www.prasamutjd.ac.th  
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 บนเนื้อที่ 39 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา 
โดยใช้ที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองทัพเรือ หมายเลยทะเบียนที่ 
สป. 1193 เป็นสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  ภายใต้การบริหารโดย

              1. นายสุภาพ   สุขเกื้อ      ระหว่างปี  พ.ศ.  2537 - 2546

              2. นายปรีชา   อินทะกนก   ระหว่างปี  พ.ศ.  2546 - 2547

              3. นายวิษณุ    นัคราโรจน์  ระหว่างปี  พ.ศ.  2547 - 2551

              4. นายสาวิทย์ ญาณภิรัต  ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

              5. ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์   คงบุญโสด  ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2554

              6. นายสมคิด   จีนจรรยา    ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2554

              7. นายวิศาล   เมืองไพศาล   ระหว่าง พ.ศ. 2555 - 2559

              8. นายศรัณย์  พิศุทธารมณ์  ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2560

              9. นายสิทธิศักดิ์  เพิ่มพูล  ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2562

             10. ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา  ระหว่าง พ.ศ. 2562 - 2564

                 11. นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ  ระหว่าง พ.ศ. 2565 - 2567

             12. นายเพชรโยธิน  ราษฎร์เจริญ  ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน 

       วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการพัฒนาการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

              ปีการศึกษา 2541 เปิดการหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี และสาขางานการขาย ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (150 ชั่วโมง)

  1. สาขาวิชาช่างตัดเสื้อชาย
  2. สาขาวาชาช่างตัดเสื้อหญิง
  3. สาขาวิชาช่างเสริมสวย
  4. สาขาวิชาช่างตัดผมชาย

            ปีการศึกษา 2542 ได้เปิดสอนหลักสูตร ปวช. เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  และหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น (150 ชั่วโมง)

  1. สาขาวิชาพิมพ์ดีด
  2. สาขาวิชาการบัญชี
  3. สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. สาขาวิชาช่างยนต์
  5. สาชาวิชาช่างไฟฟ้า
  6. สาขาวิชาภาษอังกฤษเพื่อการอาชีพ

            ปีการศึกษา 2544  เปิดสอนระดับ ปวส. ภาคปกติ แผนกวิชาการบัญชีและภาคสมทบ แผนกวิชาช่างยนต์

            ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนระดับ ปวส. ภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดและ สาขาไฟฟ้า กำลัง เปิดสอนระบบทวิภาคีสาขาธุรกิจค้าปลีก โครงการการความร่วมมือหับบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

            ปีการศึกษา 2547 เปิดระบบทวิภาคี สาขางานเชื่อมโลหะและเครื่องกลเรือ โครงการความร่วมมือกับบริษัท เอเชียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

            ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี, ภาคสบทบ คือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยแบ่งสาขางานได้ดังนี้

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

           1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิด 3 สาขางาน

                 1.1 สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี

                 1.2 สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด

                 1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

           2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                 2.1  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์

                 2.2  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                 2.3  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางานเครื่องมือกล           

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

            1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     เปิด 3 สาขาวิชา

                1.1 สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี

                1.2 สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด

                1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขางานธุรกิจดิจิทัล

             2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                 2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

                 2.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล

                 2.3 สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง

 

2011 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates